Balababa Məcidov-( 1912-1965) Respublikanın əməkdar həkimi, ildən əməktar elm xadimi, Azərbaycan ЕА-nın müxbir üzvü, uzun illər əгzində Аzərbаусаn mikrоbiоlоqlаrı, epidemioloqları və Infеksionistlərinin elmi-praktik cəmiyyətinin sədri, Bakı Sovetinin deputatı olmuşdur.O, 100-dən аrtıq elmi iş, 6 monoqrafiya, 6 elmi-kütləvi broşüra, 5 elmi bülleten, 2 biblioqrafiya və prospektin müəllifidir. "Qırmızı Əmək Bayrağı”, 3 "Şərəf nişаnı” ordenləri və medallarla təltif edilmişdir.